banner-image

Novi ekološki standardi u EU za velike farme živine i svinja

Novi standardi o resursima i emisijama pomoći će vlastima u državama širom Evropske unije da smanje ekološki uticaj oko 20.000 velikih farmi živine i svinja. Ove nove specifikacije potiču iz pregleda dokumenta Najbolje dostupne tehnike (Best Available Techniques – BAT) za intenzivan uzgoj živine i svinja (IRPP), takozvanog IRPP BREF, čiji su zaključci objavljeni 21. februara u zvaničnom časopisu EU.

Nova ograničenja za intenzivne emisije farmi

Menadžment ishrane, životinjski uzgoj i upravljanje đubrivima su osnovni procesi i aktivnosti koji su obuhvaćeni pregledom IRPP BREF. Zaključci BAT, po prvi put na nivou EU, postavljaju ograničenja emisije amonijaka u vazduh iz prostora u kojima borave životinje i izlučivanje azota i fosfora za šest kategorija svinja i živine. Rešavanje problema ovih emisija može smanjiti uticaj velikih farmi živine i svinja na okoliš i pomoći će u primeni novih direktiva – Direktive o maksimalnim nivoima emisija (National Emission Ceilings Directive – NEC), Direktive o nitratima (Nitrates Directive) i Okvirne direktive o vodama (Water Framework Directive).

Prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu, poljoprivreda je odgovorna za čak 94 odsto emisije amonijaka. Prekomerni nivoi amonijaka direktno su povezani sa negativnim uticajem na vodene ekosisteme kao što su reke i jezera, oštećenjem šuma, u izvesnoj meri i useva i druge vegetacije, kao i smanjenjem kvaliteta vode i vazduha.

B. Džinić