banner-image

Kako do njiva u Vojvodini uz pomoć države

Cene zemljišta u Vojvodini su šarolike, pa tako ima njiva i za pet hiljada evra po hektaru ali i za 20.000 evra. Najjeftinija je zemlja u Banatu, dok je trka između Bačke i Srema ujednačena.

Sudeći po ponudama agencija za nekretnine, u okolini Šida i Sremske Mitrovice jutro košta pet do osam hiljada evra. Kako stoji na internetskim prezentacijama agencija, jutro zemljišta pored puta na potesu Šid – Sremska Mitrovica nudi se po 6.000 pa čak do 10.000 evra. To su možda pojedinačni slučajevi ali uveliko se sremske njive pazare za 10.000 do 15.000 evra po hektaru. Toliko je i u dobrom delu Bačke. U okolini Subotice cena kvalitetnog obradivog zemljišta se kreće do 10.000 evra po hektaru. U Banatu zemlja je jeftinija. U Mužlji, na primer, hektar se nudi za pet do šest hiljada evra.

Uglavnom je reč o parcelama do deset hektara, mada smo na sajtu jedne agencije pronašli da se 800 hektara u Senti prodaje za 13,5 miliona evra, odnosno 16.875 evra hektar.

Šta nudi država?

Pored bankarskih kredita, oni koji nemaju dovoljno para, a kupili bi njive u Vojvodini, mogu pomoć potražiti u institucijama poput Razvojnog fonda Vojvodine, Garancijskog fonda…

Razvojni fond Vojvodine ima otvoren konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, koji je otvoren dok se pare ne potroše.

Mogu da konkurišu fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva, a iznos kredita je od 300.000 dinara do 10 miliona dinara.

Kamata dva do tri odsto, rok vraćanja šest godina

Kako se navodi u konkursu, krediti su namenjeni kupovini poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih gazdinstava. Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog konkursa podrazumeva se ono koje je u A listu nepokretnosti navedeno kao njiva, voćnjak, vinograd, livada ili pašnjak, kao i ono za koje je u A listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta – poljoprivredno zemljište. Primenjuje se valutna klauzula – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjuje se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate.

Kamatna stopa iznosi dva odsto na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i tri odsto na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom. Rok vraćanja kredita je šest godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period od 12 meseci.

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na ovaj način neophodno je i sopstveno učešće, i to najmanje 20 odsto vrednosti njive koja je predmet kupovine. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope. Za obezbeđenje kredita potrebne su lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog gazdinstva i garancija poslovne banke ili hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda APV d.o.o. Novi Sad čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150 posto.

Da se državi ne duguje

Minimalni uslovi koji bi trebalo da se ispune su da podnosioci zahteva nemaju dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu, kao ni prema AP Vojvodini po kreditima koje je odobrio Fonda za razvoj AP Vojvodine, a koji su Ugovorom o poveravanju poslova praćenja i naplate potraživanja povereni ovoj instituciji. Takođe, neće se tolerisati dugovanja po  osnovu poreza i ostalih javnih prihoda.

Uslov je i da se njive ne kupuju od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračnih drugova. Pored toga, poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku do 50 kilometara od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Njiva se mora pazariti u roku od najduže 10 meseci od dana zaključenja ugovora o kreditu.

Pomenimo, Garancijski fond Vojvodine obezbeđuje garancije za kredite od 3.000 do 300.000 evra, a podržava i oblasti poljoprivrede –  kupovinu poljoprivrednog zemljišta, mašina i opreme. Mogu da konkurišu fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine, manje od 70 godina na dan otplate poslednjeg anuiteta i manje od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

S. G.