banner-image

Novim rebalansom pokrajinskog budžeta još 126 miliona za navodnjavanje

Predlogom pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu, koji je na nedavno održanoj sednici usvojila Pokrajinska vlada, planirano je novo uvećanje budžeta za 1,24 milijardu dinara. Predlogom rebalansa, nijedan dinar nije usmeren u tekuću potrošnju, već isključivo za nova investiciona ulaganja, smanjenje javnog duga Pokrajine i za jačanje stalne intervencijske budžetske rezerve.
Rezultat ovakvog pristupa jeste smanjenje fiskalnog deficita za blizu 500 miliona dinara, što je u skladu sa politikom fiskalne konsolidacije na nivou države.

Predloženim rebalansom, drugim po redu ove godine, predviđeno je da budžet AP Vojvodine iznosi 67,4 milijarde dinara, što je za 3,8 milijardi dinara, odnosno za šest odsto, više u odnosu na početni budžet za 2017. godinu.

U skladu sa usvojenim javnim politikama Pokrajinske vlade, sredstva i iz ovog rebalansa biće prevashodno usmerena za investiciona ulaganja.
Između ostalog, predloženo je 780 miliona dinara za podršku kapitalnim projektima u oblastima saobraćaja, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, vodoprivrede i zaštite životne sredine. Za izradu tehničke dokumentacije i tehničku kontrolu za izgradnju sistema za navodnjavanje „Vodama Vojvodine“ predlaže se dodatnih 126 miliona dinara. U oblasti socijale, predlaže se izdvajanje više od 44 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za investiciona ulaganja u objekte socijalne zaštite: domove za decu, gerontološke centre, ustanove za smeštaj korisnika sa posebnim potrebama.
Rebalansom je takođe planirano i smanjenje javnog duga Pokrajine, prevremenom otplatom od 470 miliona dinara, kao i povećanje sredstava stalne rezerve za 30 miliona dinara.
Razlog za izradu ovog rebalansa se nalazi u realnoj mogućnosti za povećanje obima pokrajinskog budžeta, koja proističe iz trenda rasta prihoda od poreza na dobit. Osim prihoda od poreza na dobit, usklađena je i procena tekućih prihoda: naplata naknada za korišćenje mineralnih sirovina i uplata dela dobiti preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina.