banner-image

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu gazdinstava

Ko može da konkuriše

Za investicije u sektorima mleka, mesa, voća i povrća i ostalih useva pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom  statusu i to:

 1. *fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

 • *preduzetnik (upisan u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status; nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije; računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao  i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva).

 • *privredno društvo (u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala; razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u  skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo; nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica; nije član holdinga ili koncerna).

          *zemljoradnička zadruga

Opšti uslovi

(neophodni za konkurisanje)

 • da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

 • da ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

 • da se investicija nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

 • da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

 • da su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije u njegovom vlasništvu ili da postoji ugovor o zakupu od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata

 • da nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;

 • da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;

 • da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije, za vrednost veću od 20.000 evra

odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 20.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva (za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)

 • da se investicija odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u  Lista poljoprivrednih proizvoda

 • da nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili stručno lice odgovorno za proces proizvodnjetva (za preduzetnika, zadruge i privredno društvo) poseduje iskustvo, odnosno znanje  u oblasti poljoprivrede,  i to:

(1) srednjoškolsko obrazovanje u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili

(2) da je upisan u svojstvu nosioca ili člana poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili

(3) radno iskustvo u periodu od tri godine u oblasti poljoprivrede, ili

(4) visoku stručnu spremu, ili

(5) srednjoškolsko obrazovanje i izjavu da će pohađati obuku u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru do podnošenja zahteva za isplatu;

 • da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika;

 • da roba koja je predmet nabavke potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)

 • da roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)

 • da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

 • da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.

 

Posebni uslovi:

Za sektor mesa:

           u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

Ukupni kapacitet objekta:

 1. od 20 do 1.000 goveda

 2. od 150 do 1.000 ovaca ili koza

 3. od 30 do 400 krmača,

 4. od 100 do 10.000 tovnih svinja

 5. od 4.000 do 50.000 brojlera po turnusu.

Ko ima objekat kapaciteta:

 1. više od 1.000 goveda ili

 2. više od 1.000 ovaca i koza ili

 3. više od 10.000 svinja ili

 4. više od 50.000 brojlera po turnusu

ostvaruje pravo na  odobravanje projekta samo za:

1) izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;

2)  investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Sektor mleka

 • da je podnosilac vlasnik životinje koja je predmet zahteva, koja je obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

 • u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);

 • da je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

           ima od 20 do 300 mlečnih krava.

Ko ima više od 300 mlečnih krava ostvaruje pravo na  odobravanje projekta samo za:

1) investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;

2) investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Sektor voća

 • da podnosilac zahteva u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća ili od 5 ha do 100 ha drugog voća

Sektor povrća

 • da podnosilac zahteva  u Registru ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje

 • da u Registru ima upisano od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru ili od 3 ha do 50 ha povrća na otvorenom prostoru.

Ostali usevi

 • da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljene kulture pod ostalim usevima u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje

 • ako ima od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima može da konkuriše za:

 1. nabavku traktora snage motora do 100 kW

 2. izgradnju i opremanje objekata za skladištenje

 • ako ima od 50 do 100 ha  poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima može da konkuriše za:

           nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora

           izgradnju i opremanje objekata za skladištenje

Ako ima više od 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima može da konkuriše za:

 • izgradnju i opremanje objekata za skladištenje.

 Iznos i predmet donacija

Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

1) za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;

2) za sektor mleka i sektor meso u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 1.500.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjene za iznos PDV-a, i to:

1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova;

2) 65% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je korisnik lice mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;

3) 70% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.