banner-image

Subotica subvencioniše kamatu za kratkoročne kredite

Grad Subotica je za 2018. godinu uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisao Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava u trajanju od 12 meseci, uz učešće Grada u sufinansiranju dela kamate.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva treba da Gradskoj upravi, Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, podnesu Zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit za nabavku obrtnih sredstava na period od 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 8.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Grada. Iznos kredita podnosiocu zahteva odobrava poslovna banka u minimalnom iznosu od 100.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 500.000,00 dinara, sa rokom otplate 12 meseci.

Ukupna kamata iznosi 7,5% godišnje (fiksna), a od toga 6,5% subvencioniše Grad dok 1% plaća korisnik kredita. Pri tome ne postoji naknada za odobravanje kredita. Način otplate kamate je mesečno ili tromesečno u skladu sa anuitetnim planom otplate, a način otplate glavnice je mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Naknade za prevremenu otplatu kredita nema, a naknada za izmenu uslova kredita za zahtev Korisnika kredita je 2% jednokratno, minimum 4.000 dinara.

Banka sa kojom je Grad zaključio sporazum je: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad Bulevar oslobođenja 80.

Podnosiocu zahteva (korisniku kredita) može se odobriti samo jedan kredit po ovom Javnom pozivu. Banka sa Korisnikom kredita zaključuje ugovor, kojim se bliže definišu dužničko-poverilački. Korisnik kredita obavezan je da dostavi jedan primerak ugovora Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Prilikom podnošenja kreditnog zahteva podnosilac zahteva dostavlja banci Saglasnost o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit za nabavku obrtnih sredstava na period od 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Uslovi koje registrovana poljoprivredna gazdinstva treba da ispune su: – da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i da imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice.

Od dokumentacije potreban je zahtev za izdavanje saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit za nabavku obrtnih sredstava na period od 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate, potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2018 godinu, izjava podnosioca zahteva da će Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine dostaviti dokaz o namenskom utrošku sredstava (kopija računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid) najkasnije u roku od 60 dana od dana isporuke predmeta kredita i fotokopija lične karte  ili potvrda MUP-a o mestu prebivališta.

Poljoprivredni proizvođač, odnosno korisnik kredita je obavezan da sredstva kredita koristi isključivo za kupovinu obrtnih sredstava  kao što su seme, sadni materijal, mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo, hrana za životinje, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata…

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava. Tekst javnog poziva objavljen je na internet stranici Grada Subotice www.subotica.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na telefon 024/626-871.