banner-image

Kako povećati efikasnost organske proizvodnje

U cilju unapređenja poslovanja u organskom sektoru i procene ekonomske opravdanosti organske proizvodnje, a i skladu sa tim i mogućnosti kreiranja efikasnijih mera agrarane politike, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, i partnerska organizacija Serbia Organika su uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tokom 2018. godine realizovali projekat „Utvrđivanje iznosa izgubljenog prihoda i dodatnih troškova u proizvodnji voća i povrća u periodu konverzije i u sertifikovanoj organskoj proizvodnji”.

Predstavljanje projekta i javna promocija finalnih rezultata objedinjenih u monografiji pod nazivom „Efikasnost organske proizvodnje – malina, višnja, paprika“ održaće se 26.oktobra sa početkom u 11 časova  u Privrednoj komori Srbije- Privrednoj komori Beograda, ul.Kneza Miloša 12, sala na međuspratu.

Kroz realizaciju projekta dati su odgovori na više pitanja, kao na primer:  Kakve promene nastaju u tehnologiji proizvodnje odabranih biljnih vrsta: maline, višnje i paprike, prilikom prelaska sa konvencionalne – tokom perioda konverzije, a zatim u punom statusu sertifikovane organske proizvodnje; Do kakvih promena dolazi u korišćenju raspoloživih proizvodnih faktora – zemljišta, mehanizacije, radne snage i drugih; Koje promene nastaju u strukturi i visini troškova proizvodnje određene kulture voća/povrća, do koje promene dolazi u strukturi i visini prinosa, a samim tim i vrednosti proizvodnje?; Da li i u kom stepenu dosadašnji iznosi podsticaja doprinose orijentaciji i opstanku proizvođača u sistemu organske proizvodnje?; Koja je dužina perioda konverzije ekonomski prihvatljiva za proizvođača u voćarskoj/povrtarskoj proizvodnji? Da li tokom perioda konverzije proizvođač može da postigne ekonomsku održivost proizvodnje, na koji način proizvođaču mogu da se predoče rizici– proizvodni, finansijski i dr. prilikom opredeljenja za organsku proizvodnju, da li proizvođač ima tražnju, tržište i stalne kupce za planirane proizvode (tražnja za određenim proizvodima, nivo cena, kakva je konkurencija itd.)? Koje su to aktivnosti koje bi doprinele racionalizaciji poslovanja u organskoj prozvodnji voća/povrća? i dr.

Razrađena je metodologija za utvrđivanje iznosa propuštene/izgubljene ekonomske koristi u periodu konverzije i u sertifikovanojorganskoj proizvodnji. Na primerima maline i višnje, sačinjeni su modeli ekonomske efikasnosti višegodišnjih zasada – za konvencionalnu i organsku proizvodnju. Data je metodologija za kvantitativno obračunavanje diferencije ekonomske koristi na relaciji konvecionalna proizvodnja-konverzija-organska proizvodnja za jedan proizvodni ciklus u povrtarskoj proizvodnji – na primeru gajenja paprike. Utvrđeni iznosi mogu doprineti pravičnijoj dodeli finansijskih podsticaja i drugih davanja od strane nadležnih institucija, za proizvodnju organskog voća i povrća. Metodologija može da da bude od koristi kreatorima agrarne politike za određivanje visine i strukture investicionih ulaganja usmerenih na zasnivanje i podizanje višegodišnjih zasada u sistemu organskog uzgoja.Takođe, metodologija može da koristi za efikasniju realizaciju IPARD agroekološke klimatske mere, podrške za organsku proizvodnju i agroekološke mere – održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa, kao i očuvanju poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti.