banner-image

Uslovi gajenja životinja ključni za kvalitet mesa

Pojam „dobrobit životinja“ uključen je u zakonsku legislativu Evropske unije i naše zemlje i značajan je za sve strukture društva od farmera do potrošača. Kako su potrošači po tom pitanju sve više obrazovaniji oni biraju proizvode za koje znaju da su dobijeni od životinja koje su gajene u boljim uslovima, odnosno u skladu sa principima zaštite dobrobiti.
Moramo da budemo svesni da kvalitet animalnih proizvoda zavisi direktno od uslova koje čovek pruža životinjama.

Jedan konkretni premer za to je pojava DFD sindroma, koji se javlja kod junadi (Dark-tamno,Firm-čvrsto,Dry-suvo) tj. DFD meso. Problem ishrane, reprodukcije i patologije uvek se posmataraju kao primarni problemi a zanemaruje se reacija životinja na promene okoline, na uslove držanja i ophođenja čoveka prema njoj.

Samo dug transport junadi i mešanje sa nepoznatim životinjama već dovodi do DFD sindroma. Ali ovaj sindrom nije vezan samo sa transportom već i sa načinom držanja životinja. Životinje izložene dejstvu stresora reaguju lučenjem hormona nadbubrežne žlezde. DFD meso je posebnih fizičko-hemijskih, tehnoloških i drugih svojstava čije je nastojanje povezano sa modernim načinom uzgoja i tova mladih goveda za klanje kao i sa metodom njihove komercijalizacije, transporta i postupka pre klanja. U ovom slučaju je tamna boja mesa je u stvari posledica povećanog utroška kiseonoika. Jedna od specifičnosti DFD mesa je i visoki finalni pH što doprinosi boljem vezivanju vode za proteine, pa odatle i atribut „suvo“ meso.
Savremena nauka o mesu sve više proučava uticaj stresa pre klanja, jer se smatra da samo zdrave životinje daju meso potrebnog kvaliteta. Zato je tačna konstatacija da tehnologija mesa počinje još na živoj životinji.

Izvor:PSSS