banner-image

Razmena merkantilne za semensku pšenicu preko Robnih rezervi

Republička direkcija za robne rezerve Republike Srbije oglasila je nedavno da prikuplja ponude za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice. Razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2019. godine obavljaće se u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Merkantilna pšenica je zrela, zdrava,bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS.E.B1.200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Za razmeneu su dostupne sledeće sorte semenske pšenice:

–  SIMONIDA            u količini od …………..   1.500  t, 

–  POBEDA                   u količini od ………….    1.500  t

–  ILINA                     u količini od ………….       100  t

–  ZVEZDANA               u količini od ………….    1.100  t

–  NS 40 S                      u količini od ………….       500  t

–  RENESANSA            u količini od …………..      655  t

–  ZEMUNSKA ROSA  u količini od …………..      100  t

–  AURELIJA               u količini od …………..      100  t

Semenska pšenica je propisno upakovana u polipropilenske vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u džambo vrećama sa propisanom deklaracijom. Rok isporuke je  najkasnije do 15. 08. 2019. godine. Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti robu do 31.12.2019 godine.Takođe, obaveza isporučioca je da prilikom isporuke semenske pšenice po nalogu Direkcije vrši utovar krajnjem korisniku. 

– Na ime obezbeđenja isporuke semenske pšenice potrebno je obezbediti  dokaz o upisu hipoteke I reda  u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu isporučioca semenske pšenice, a u ugovorenoj vrednosti uvećanoj za 20%, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

– 2 (dve) blanko potpisane i overene sopstvene menice sa meničnim ovlašćenjem, dokazom o registraciji menica i kopijom kartona deponovanih potpisa. U slučaju da podnosilac zahteva odustane od zaključenja ugovora ili ne dostavi hipoteku I reda u ugovorenom roku, Direkcija ima pravo obeštećenja aktiviranjem dostavljenih menica u iznosu 1 % vrednosti ponuđene količine merkantilne pšenice. Vrednost merkantilne pšenice računa se po ceni sa Produktne berze Novi Sad na dan 01.04.2019. godine. 

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač – Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i koja su upisana u Registar dorađivača semena za delatnost dorade semena strnih žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale).

Ponude učesnika javnog poziva koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje. Prednost će imati onaj ponuđač koji ponudi celokupnu količinu traženog sortimenta.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 18.04.2019. godine, do 11 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom „ponuda za razmenu merkantilne pšenice – ne otvarati“, na adresu- Republička direkcija za robne rezerve, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona: 011/3238-997 , lice za kontakt Zoran Mićić i 021/526-890, lice za kontakt Dragica Cajner

(Agrosmart)