banner-image

Donet novi Pravilnik o kvalitetu mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa, koji se odnose na:

1) klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda;

2) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda;

3) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda;

4) metode ispitivanje kvaliteta proizvoda;

5) elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji proizvoda;

7) pakovanje i deklarisanje;

8) dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Uslovi kvaliteta propisani ovim pravilnikom ne primenjuju se na:

1) tradicionalne proizvode čiji su način proizvodnje, kvalitet i posebna svojstva bliže uređeni posebnim propisom kojim se uređuje zaštita proizvoda tradicionalnog naziva/specijaliteta, imena porekla i geografske oznake, odnosno proizvoda koji se nalaze na listi registrovanih proizvoda zaštićenih oznakom geografskog porekla na nacionalnom i međunarodnom nivou;

2) proizvode koji se proizvode u Republici Srbiji i stavljaju u promet na tržišta drugih zemalja, u skladu sa zahtevima zemalja uvoznica.

Proizvođač pre početka proizvodnje i stavljanja proizvoda u promet donosi proizvođačku specifikaciju. Proizvođačka specifikacija treba da sadrži:

1) naziv proizvoda i trgovačko ime, ako ga proizvod ima;

2) pripadnost proizvoda grupi ili podgrupi određenoj u skladu sa podelom proizvoda;

3) sastav proizvoda;

4) opis tehnološkog postupka proizvodnje;

5) fizičke, fizičko-hemijske, hemijske i senzorne parametre kvaliteta proizvoda;

6) izveštaj o izvršenom laboratorijskom ispitivanju (senzorne, fizičke, hemijske osobine); 7) podatke iz deklaracije proizvoda u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

U proizvodnji proizvoda mogu da se upotrebljavaju sledeće sirovine: meso za proizvodnju, masno tkivo, vezivno tkivo, iznutrice, krv, proizvodi od krvi, MSM i liofilizovano meso. Sirovine koje ne mogu da se upotrebljavaju u proizvodnji su:

1) genitalni organi ženskih ili muških životinja, osim testisa;

2) organi urinarnog trakta, osim bubrega i bešike;

3) hrskavica grkljana, dušnika i ekstralobularnih bronhija;

4) oči i očni kapci;

5) spoljašnji ušni kanal;

6) tkivo rogova;

7) glava živine osim kreste, ušiju, podbradnjaka i mesnatih izraslina;

8) jednjak, voljka, creva i genitalni organi poreklom od živine.

Proizvodi upakovani u ambalažu, deklarisani, odnosno označeni i stavljeni u promet do dana početka primene ovog pravilnika, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu se nalaziti u prometu do isteka roka trajanja.

Ovaj pravilnik počeće da se primenjuje se od 1. marta 2020. godine.