banner-image

Nove uplatnice za registraciju pčelarskih objekata

Kada je novi Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata objavljen i kada su pčelari počeli da se zanimaju kakva je procedura, na sajtu Uprave za veterinu su bile dostupne jedino uplatnice koje su važile uz prethodni Pravilnik, i iz nadležnog Odseka Uprave za veterinu Savezu pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) je potvđeno da su te uplatnice validne.

Međutim, SPOS je upravo dobio izvinjenje iz Uprave za veterinu, jer te uplatnice ipak nisu validne pošto se izmenila republička administrativna taksa, te su ljudi do sada pogrešno upućivani na njih.

Evo šta je sve zaista potrebno za podnošenje zahteva:

Prilikom podnošenja zahteva za registraciju objekta u domaćinstvu neophodno je sladeće:

  • Popunjen Zahtev za upis u registar objekata (obrazac 1.) iz Pravilnika o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (“Sl.gl.RS”59/19), Pravilnik se moze pogledati na linku Uprave za veterinu: http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20registraciji.pdf
  • republička administrativna taksa, tar.br 1,9,26 od 470,00 rsd, uplaćuje se na ziro racun 840-742221843-57 Budžet RS
  • Dokaz o vlasništvu objekta (tačna adresa objekta, broj katastarske parcele i katastarske opštine, prema kojoj u Upravi mogu proveriti Vaše vlasništvo u Katastru nepokretnosti RS)
  • U slučaju da objekat nije vlasništvo pčelara, potreban je ugovor o zakupu ili izjava vlasnika o davanju objekta na korišćenje;

Dokumentacija se može predati na pisarnici Uprave za zajedničke poslove, u ulici Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd ili poslati poštom na istu adresu.

Nakon prijema dokumentacije, ukoliko se ustanovi da je zahtev uredno popunjen dobija se registarski broj koji je jedinstven za taj objekat. Registarski broj je potrebno navesti na deklaraciji meda.

Službena kontrola radi provere ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova, je predviđena Pravilnikom u roku od tri meseca od dana upisa u Registar registrovanih objekata.

Izvor: SPOS