banner-image

Robne rezerve objavile poziv za razmenu kukuruza za tovnu junad

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za naturalnu razmenu do 12.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Paritet u naturalnoj razmeni je: 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Merkantilni kukuruz koji se daje u razmenu za tovnu junad je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina. Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov, telesne mase najmanje 400 kg.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su posedovanje minimum pet komada tovne junadi.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 170.000 kilograma, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji.

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama. Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i primarnog proizvođača.
Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

Rok za realizaciju naturalne razmene je 15.12.2019. godine

Ponuda se mora predati Direkcije do 29.11.2019. godine, do 10 časova, Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Na poleđini koverte obavezno treba upisati naziv proizvođača, adresu, poštanski broj, telefon i kontakt osobu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 29.11.2019. godine u 10:30 časova, u sali broj 654 a na VI spratu. Prisutni predstavnici proizvođača moraju Radnoj grupi podneti ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja.

Ponude se podnose u originalu ili u jasno vidljivoj kopiji i moraju biti jasne i nedvosmislene.

Radna grupa će izvršiti izbor, u skladu sa ispunjenjem uslova iz javnog poziva, i potrebama Direkcije.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja od naturalne razmene po ovom oglasu.

Svi učesnici Javnog poziva biće obavešteni o ispunjenosti uslova njihove ponude.
Kompletan tekst Javnog poziva može se pogledati na web stranici Republičke direkcije za robne rezerve.

Klanice koje će vršiti prijem tovne junadi od primarnih proizvođača i preradu za račun Direkcije su:

1.IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;
2.ALF PROMET DOO, KAĆ;
3.ZMAJEVAC DOO, IRIG;
4.TURKOVIĆ DOO, SJENICA;
5. KLANICA DIVCI DOO, DIVCI;
6. MI KOSANOVIĆ, MARTINCI.