banner-image
banner-image

Njive na trasi puta oduzimaju za pet dana

Vlasnik njive na kojoj je planirana izgradnja auto-puta, pruge ili nekog drugog infrastrukturnog objekta moraće pisanim putem da se izjasni o predlogu za eksproprijaciju najkasnije u roku od pet dana! Ako ne bude zadovoljan ponudom, može se žaliti Ministarstvu finansija u roku od osam dana, ali žalba ne sprečava izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavu radova na njegovom zemljištu.

Ovo su samo neke od novina koje donosi Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, koji je u Skupštini Srbije branila ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.

U situacijama kada se ne može utvrditi adresa prebivališta vlasnika nekretnine ili ukoliko nije završena ostavinska rasprava posle njegove smrti, država će postaviti privremenog zastupnika, koji će učestvovati u postupku „prodaje“ zemljišta, dok se ne utvrde naslednici.

Po prijemu izjašnjenja vlasnika ili privremenog zastupnika, nadležni organ će imati rok od najviše pet dana da donese rešenje o eksproprijaciji nepokretnosti. Ovim aktom se postupak „otuđenja“ zemljišta, koji je nekada trajao mesecima, pa i godinama završava u roku od desetak dana.

U obrazloženju zakona je navedeno da rešavanje imovinsko-pravnih odnosa pre izdavanja potrebnih dozvole oduzima mnogo vremena, jer se putevi i pruge obično projektuju i grade na više hiljada katastarskih parcela što znači da treba regulisati odnose sa isto toliko vlasnika, pa zbog toga radovi često kasne sa realizacijom.

Mihajlovićeva je rekla da Ministarstvo ima mnogo iskustva u realizaciji velikih projekata i da je u prethodnom periodu bilo mnogo problema u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Izvor: Novosti