banner-image

Uskoro IPARD podsticaji za ruralni turizam, evo za šta se mogu dobiti

Prema planu Ministarstva poljoprivrede za 2020, javni poziv iz IPARD II programa koji se odnosi na investicije u oblasti ruralnog turizma trebalo bi da bude raspisan u martu ili aprilu.

Da li će plan biti realizovan u naredna dva meseca ostaje da se vidi jer valja imati na umu da ovu meru IPARD-a (M7) još uvek nije akreditovala Evropska komisija, ali svakako svi zainteresovani treba da krenu sa pripremama za konkurs jer to podrazumeva obimnu dokumentaciju i niz aktivnosti. Precizni uslovi za konkurisanje biće poznati kada bude donet pravilnik za Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih aktivnosti u ruralnnim područjima, ali s obzirom na veliku zainteresovanost za izgradnju i rekonstrukciju objekata za ruralni turizam preporuka je budućim investitorima, tj. poljoprivrednicima i malim preduzećima da krenu sa prikupljanjem dozvola za građevinske radove, izradom projekata, odabirom izvođača radova…

U nastavku su osnovne informacije o tome ko može da se prijavi na konkurs iz Mere 7 – ruralni turizam i za koje investicije se mogu dobiti podsticaji iz IPARD fonda. Ovi uslovi navedeni su u IPARD II programu za Srbiju, krovnom dokumentu za ovaj pretpristupni instrument finansijske podrške našoj poljoprivredi i ruralnom razvoju:

Ko može da učestvuje na IPARD javnom pozivu za ruralni turizam

Fizička lica registrovana kao poljoprivredni proizvođači u ruralnim područjima ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koja diverzifikuju svoje aktivnosti, bilo da su poljoprivredne ili nepoljoprivredne;

Mikro i mala privatna pravna lica, koja su osnovana ili rade u ruralnim područjima.

Opšti kriterijumi prihvatljivosti

 1. Na kraju realizacije, investicija mora biti u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima i zahtevima;
 2. Korisnik mora biti registrovan u skladu sa odredbama Zakona o turizmu (Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 i njegove naknadne izmene) na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate;

Specifični kriterijumi prihvatljivosti

 Maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 ležajava po registrovanom korisniku

Prihvatljivi troškovi

 1. Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine;
 2. Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaj za osobe sa invaliditetom i decu;
 3. Kupovina novih mašina i opreme za održavanje turističkog mesta i pejzaža, za turističke i gastronomske svrhe, uključujući i IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;
 4. Investicije u spoljašnje i unutrašnje prostore kao što su igrališta i odgovarajuća oprema;
 5. Opšti troškovi, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do 12 odsto vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova prihvatljivi do pet odsto ali ne više od 2.000 evra;
 6. Investicija u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja instalacija i opremanje), za sopstvene potrebe, mora biti deo projekta za turizam (slanje električne energije u nacionalnu mrežu je dozvoljeno sve dok se poštuje granica sopstvene potrošnje – tj. struja koja se proda mreži jednaka je u proseku količini struje koja se iz nje potroši u toku godinu dana).

Prihvatljive aktivnosti

Investicija u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za rekreaciju, igranje, turističke kampove, poboljšanje spoljašnjih prostora (za jahanje, ribolov na površinskim vodama, biciklizam, tematske rute, staze za jahanje), troškovi marketinga, kao što su štampanje letaka, propagandnog materijala, troškovi za internet stranicu, itd.

Intezitet podrške iz IPARD fonda

Intenzitet pomoći, izražen kao udeo javne podrške u prihvatljivim troškovima investicije iznosi do 65 odsto. Stopa kofinansiranja EU je 75 odsto javne pomoći. Korisnici mogu da prijave više od jednog projekta tokom trajanja IPARD programa.

Prijava za naredni investicioni projekat može se podneti nakon finalizacije (konačne isplate) prethodnog investicionog projekta.

Korisnik može zahtevati podršku, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, za prihvatljive troškove u okviru sledećih granica:

– Minimalna prihvatljiva investicija je 5.000 evra;

– Maksimalna prihvatljiva investicija je 300.000 evra.

Za pripremu i realizaciju projekata iz Mere IPARD-a koja se odnosi na ruralni turizam možete se obratiti agenciji Smart IPARD iz Novog Sada – email:[email protected], tel: 063 500525 i 063685883.

Napomena:

Princip konkurisanja i realizacije investicije na svim javnim pozivima, pa i na ovom, je sledeći:

 1. Prikuplja se potrebna dokumentacija, uključujući i izradu biznis plana
 2. Predaje se zahtev za odobrenje projekta Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede
 3. Administrativna obrada zahteva (do devet meseci)
 4. Rešenje o odobrenje projekta
 5. Ulazak u investiciju (u potpunosti se investicija finansira sopstvenim sredstvima ili uz podršku banke, fonda..)
 6. Po završetku investicije predaje se zahtev za isplatu
 7. Izlaze kontrole/inspekcije
 8. Odobrava se zahtev za isplatu i novac iz IPARD fonda se uplaćuje na račun korisnika

S. G.