banner-image

U toku je rasađivanje paprike, zaštitite je od virusa

Na području Vojvodine u toku je rasađivanje paprike na otvoreno polje. U proizvodnji paprike iz semena usevi se nalaze u fazi od nicanja do faze kotiledoni potpuno razvijeni.

Foto: PIS

U proteklih nekoliko godina veliki problemi u proizvodnji paprike nastaju usled prisustva virusa kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru. Na biljkama zaraženim virusom dolazi do patoloških promena. Biljke zaostaju u porastu i dobijaju žbunast izgled, a na listovima dolazi do pojave simptoma u vidu cigovanja glavnog nerva, hlorotičnih prstenastih pega, suženih i sitnih listova i mozaičnog šarenila listova.

Formirani plodovi su kržljavi i deformisani i često sa prisutnim nekrotičnim prstenastim pegama ili mozaikom, a na nekim biljkama može doći do potpune sterilnosti.

Foto:PIS

 

Analizom uzoraka paprike u laboratoriji PIS, u proteklih nekoliko godina, potvrđeno je prisustvo velikog broja virusa od kojih su najznačajniji virus mozaika krastavca (cucumber mosaic virus-cmv) i virus bronzavosti paradajza (tomato spotted wilt virus-tswv). U prirodnim uslovima virus mozaika krastavca i virus bronzavosti paradajza održavaju se u velikom broju kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih kulturnih biljaka i korova.

Sa ovih biljaka, rezervoara virusa, virus mozaika krastavca na biljke paprike prenose lisne vaši, a virus bronzavosti paradajza tripsi.

Ukoliko dođe do infekcija paprike virusima u ranim fazama razvoja može doći do velikih šteta i gubitka prinosa. U proizvodnji paprike iz semena, proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo sprovođenje mera zaštite insekticidom mavrik, aktivne materije tau-fluvalinat  u koncentraciji 0,03%.

Takođe, preporuka je i da se redovno kontrolišu usevi na prisustvo tripsa kao veoma značajnog prenosioca virusnih oboljenja i da se redovno uništavaju korovi kao rezervoari virusa.

U proizvodnji paprike iz rasada u ovom trenutku veoma su važne sledeće mere kontrole:

  • korišćenje zdravog sadnog materijala (biljke sa simptomima viroza ne treba rasađivati u polje)
  • redovni vizuelni pregledi na prisustvo vaši i tripsa i po potrebi sprovođenje njihovog suzbijanja
  • suzbijanje korova kao rezevoara virusa oko i u plasteniku kao i na parcelama gde se proizvodi paprika

Izvor:PIS