banner-image

Aktuelna zaštita vinove loze od plamenjače, pepelnice i sive truleži

Na području delovanja PSS Ruma zasadi vinove loze se nalaze u fazi (u zavisnosti od sorte) od cvetne kapice odvojene od drški do početak cvetanja. Ovo je izuzetno osetljiva faza, i ukoliko se ostvare povoljni uslovi –česte padavine) dolazi do ostvarenja infekcija. Učestale padavine ovih dana pogoduju razvoju patogena.

Tokom narednog perioda akcenat staviti na suzbijanje prouzrokovača plamenjače /Plasmopra viticola/ , pepelnice /Uncinula necator/ i sive truleži / Botrytis cinerea/. Klimatski uslovi koji odgovaraju razvoju plamenjača su pre svega padavine i prema učestalosti padavina odredjuje se dinamika mera zaštite i izbor preparata.U uslovima čestih padavina preporučuje se primena sistemičnih fungicida

cimksalin + famoksadon –  Equation pro – 0,04 %

mankozeb + metalaksil – Ridomil gold MZ  – 0,25 %

mankozeb + cimoksalin – Curzate – 0,3  %

fosetil-aluminijum + folpet – Mikal flash – 0,4  %

Za razliku od plamenjače pepelnica ne zahteva padavine i javlja se mnogo intenzivnije u sušnim uslovima. Posebnu pažnju posvetiti osetljivim sortama kao što su Chardonnay, Lasta i Sauvignon. Preporuka proizvođačima je da primenjuju neki od navedenih fungicida:

Miklobutanil + Kvinoksifen – Postalon – 0,12 %

Fluopiram  + Tebukonazol – Luna Exsperience – 0,04 %

Prokvinazid – Talendo  –  0,025 %

Boskalid + Kresoksi – metil – Collis – 0,04 %

Tokom cvetanja ne koristiti sistemične fungicide u kombinaciji sa sumporom i ako su  povoljni uslovi za infekciju.

Kako u vinogradima ima različitih sorata, ukoliko su u fazi precvetavanja, kombinovati i fungicide  za suzbijanje sive truleži vinove loze.

fenheksamid  – Teldor -0,1 %

ciprodinol plus fludioksonil – Swich – 0,08%

Pirimetanil – Pyrus – 0,25%

Gorica Kozobarić

Izvor:PSSAPV