banner-image

Kamate na poljoprivredne zajmove 1% do 3%

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede, namenjeni su poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koje odobravaju kredite dok Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše deo kamate na te kredite.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:

 • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom
 • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
 • nabavku hrane za životinje
 • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Ministarstvo je potpisalo ugovor o subvencionisanim kreditima sa sledećim bankama:

 • Kredit Agrikole Srbija
 • NLB
 • Pro Kredit
 • OTP Vojvođanska
 • Komercijalnom
 • Poštanskom štedionicom
 • AIK
 • Intesa
 • Halkbank
 • Sberbank i
 • Uni Kredit bankom.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11. tekuće godine godine.