banner-image
banner-image

Kako do traktora i mehanizacije preko IPARD-a

IPARD II program Republike Srbije 2014-2020, koji je poljoprivrednicima, malim i srednjim preduzećima i zadrugama na raspolaganju od kraja 2017. godine, predviđa i nabavku novih traktora, opreme, mašina i mehanizacije.

Prema planu Ministarstva poljoprivrede, to jest Uprave za agrarna plaćanja, javni pozivi koji obuhvataju i te investicije, trebalo bi ponovo da budu raspisani na jesen, u oktobru (poziv za traktore) i u novembru (poziv za mehanizaciju).

Ovo bi bio treći po redu konkurs za nabavku novih traktora preko IPARD programa. Prvi je raspisan 5. januara 2018. i trajao je do 26. februara 2018, a drugi je završen u novembru prošle godine i ovih dana poljoprivrednicima stižu rešenja za odobrenje projekata.

Ako za sledeći javni poziv ne bude izmena u odnosu na prethodne pravilnike i pozive, evo ko će, odnosno pod kojim uslovima moći da konkuriše na jesen:

Za nabavku novog traktora, kao i za nabavku mehanizacije, mogu da konkurišu fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, kao i preduzetnici, pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva), koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaze se u aktivnom statusu.

Dakle, zahtev za odobrenje ovih investicija mogu da podnesu i preduzetnici, mala i srednja preduzeća i zadruge, ako imaju registrovano gazdinstvo. Tokom trajanja celog IPARD II programa (2014-2020) može se konkurisati za podsticaje za nabavku samo jednog traktora.

U sektoru mleka za nabavku traktora do 100 kW i za nabavku mašina, opreme i mehanizacije, mogu da konkurišu oni koji imaju od 20 do 300 mlečnih krava.

Ko ima od 20 do 50 grla mlečnih krava može da konkuriše za traktor snage do 80 kW, a oni sa 50 do 300 grla za traktor 100 kW.

U sektoru mesa pravo da konkurišu za traktore i mehanizaciju imaju poljoprivredna gazdinstva koja na kraju ulaganja imaju:

 • 20 do 1.000 goveda
 • 150 do 1.000 ovaca i/ili koza
 • 100 do 1.000 svinja
 • 30 do 400 krmača
 • 000 do 50.000 brojlera
 • objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 60 kW mogu da konkurišu oni koji imaju objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 70 kW mogu da konkurišu oni koji imaju objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 80 kW mogu da konkurišu oni koji imaju objekat kapaciteta od 20 do 40 goveda, od 100 do 1.000 svinja, od 150 do 400 ovaca ili koza.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 100 kW mogu da konkurišu oni koji imaju objekat kapaciteta od 40 do 1.000 goveda, od 1.000 do 10.000 svinja, od 400 do 1.000 ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera u turnusu.

U sektoru voća pravo da konkurišu za traktore i mehanizaciju imaju poljoprivredna gazdinstva koja na kraju ulaganja imaju najmanje dva hektara bobičastog voća i najmanje pet hektara ostalog voća.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 60 kW mogu da konkurišu oni koji imaju od dva do 10 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 80 kW mogu da konkurišu oni koji imaju od 10 do 50 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 100 kW mogu da konkurišu oni koji imaju 50 do 100 hektara.

U sektoru povrća pravo da konkurišu za traktore i mehanizaciju imaju poljoprivredna gazdinstva koja imaju od 0,5 do pet hektara povrća u zaštićenom prostoru ili od tri hektara do 50 hektara povrća na otvorenom prostoru.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 40 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 hektara do dva hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 80 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća od dva hektara do 10 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 90 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 hektara do 30 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 100 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 hektara do 50 hektara.

U sektoru ostalih useva pravo da konkurišu za traktore imaju poljoprivredna gazdinstva koja imaju od dva do 50 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 80 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva (uljarice, žitarice, industrijsko bilje)  od dva hektara do 20 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 100 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva (uljarice, žitarice, industrijsko bilje)  od 20 hektara do 50 hektara.

U sektoru ostalih useva pravo da konkurišu za nabavku opreme, mašina i mehanizacije (osim kombajna i traktora) imaju poljoprivredna gazdinstva koja imaju od 50 do 100 hektara.

Naglasimo, gazdinstva koja obrađuju manje od 50 hektara za nabavku opreme, mašina i mehanizacije mogu da konkurišu na nacionalnim javnim pozivima – republičkim i pokrajinskim.

Standardi izduvnih gasova

Pravilnikom su definisani standardi emisije izduvnih gasova koje moraju da zadovoljavaju motori koji se ugrađuju u traktore. Tako će u zavisnosti od snage motora podnosioci zahteva moći da se opredele za traktore s određenim standardom emisije izduvnih gasova.

Traktori snage od 19 do 37 kW moraju da imaju ugrađen motor koji zadovoljava standard emisije izduvnih gasova Stage IIIA odnosno Tier 3, oni u koje se ugrađuju motori od 37 do 56 kW moraju biti standarda Stage IIIB, a oni s motorima od 56 do 100 kW moraju da ispunjavaju standard emisije Stage IV.

Zemlje porekla robe

Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, a koja se prvi put stavlja u upotrebu.

Lista prihvatljivih zemalja porekla robe: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis i Ukrajina i Palestina.

Šta sve sadrži zahtev za odobrenje projekta i kako teče postupak konkurisanja

 Uz zahtev za odobrenje projekta za nabavku traktora ili opreme, mašina i mehanizacije, koji popunjava podnosilac zahteva, sam ili uz pomoć konsultantske agencije, prilaže se sledeće:

 • Izvod iz APR-a (ako je reč o preduzetnicima, privrednim društvima i zadrugama)
 • Izvodi iz RPG (struktura biljne proizvodnje, potvrda o aktivnom statusu…)
 • Uverenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda – uverenje da ne postoje dugovanja za porez na lokalnom i republičkom nivou (ako se mesto investicije razlikuje od mesta prebivališta, dostavlja se i uverenje iz lokalne samouprave u kojoj je investicija)
 • Poslovni plan (u pisanoj i elektronskoj formi)
 • Poreski bilans (PB2) za prethodnu finansijsku godinu (samo za preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno individualne poljoprivrednike koji vode poslovne knjige)
 • Bilans uspeha za prethodnu finansijsku godinu (samo za preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno individualne poljoprivrednike koji vode poslovne knjige)
 • Popis pokretne i nepokretne imovine na dan podnošenja zahteva
 • Popis pokretne i nepokretne imovine na 31. decembar prethodne godine
 • Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar za godinu koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev (ovaj dokument dostavljaju privredno društvo, zemljoradnička zadruga odnosno preduzetnik u slučaju da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)
 • Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva (ovaj dokument dostavljaju privredno društvo, zemljoradnička zadruga odnosno preduzetnik u slučaju da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)
 • Dokaz o posedovanju stručnog znanje, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede.

Treba istaći da podnosioci zahteva koji su upisani u RPG u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine ne moraju dostavljati navedenu dokumentaciju. Oni koji nisu nosioci ili članovi gazdinstva najmanje tri godine dostavljaju:

(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili

(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili

(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja,

(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje (na najmanje 3 godine a u slučaju da je Ugovor istekao i dokaz o odjavi sa obaveznog socijalnog osiguranja)

 • Ponudu odnosno 3 ponude za svaku pojedinačnu investiciju / trošak

(Za nabavku investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost do 10.000 evra dostavlja se 1 ponuda, odnosno 3 ponude u slučaju da je vrednost investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova veća od 10.000 evra. Ponude moraju sadržati detaljnu tehničku specifikaciju. Tri ponude moraju biti uporedive prema tehničkoj spacifikaciji. Ponuda / e moraju imati naznačenu zemlju porekla investicije. Podnosilac zahteva i dobavljač kao ni dobavljači međusobno ne smeju predstavljati povezana lica)

 • Račun za nastali opšti trošak (usluga biznis plana i konsultanstkih usluga)

Postupak se pokreće podacima iz RPG na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, u pogledu uslova za ostvarivanje prava na odobravanje projekta i prava na isplatu IPARD podsticaja vezanih za podatke upisane u RPG. Dakle, podaci u Registru moraju odgovarati propisanim uslovima već od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta (ne mogu se kasnije veštački menjati ili dodavati), kao i tokom celog postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje. Kada se raspiše javni poziv na kojem biste da konkurišete, nisu dozvoljene nikakve promene koje se tiču RPG!

Investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren, odnosno pre donošenja Rešenja o odobravanju projekta, osim u delu koji se odnosi na opšte troškove. To praktično znači da podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne sme da preduzme nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva (uključujući zaključenje ugovora o nabavci robe ili usluga, plaćanje avansa…) pre nego što primi rešenje o odobravanju projekta.

Koliko traje postupak

Uprava za agrarna plaćanja ima rok od devet meseci od dana podnošenja zahteva da donese rešenje o odobrenju projekta. Nakon toga, ako podnosilac zahteva ne uloži žalbu na rešenje, on ima rok od 90 dana da realizuje investiciju, to jest kupi traktor ili mašinu. Potom podnosi zahtev za isplatu, a rok za uplatu podsticaja na račun korisnika je šest meseci.

Ako se podnese žalba na rešenje o odobrenju, odnosno odbijanju projekta, nadležni imaju rok od 30 dana da odgovore, a u tom novom rešenju naznačava se novi rok za realizaciju investicije.

Sve u svemu, ukoliko bi rokovi za sve te postupke bili maksimalni, novac iz IPARD fonda bi na račun korisnika legao za bezmalo godinu i po dana.

Podsticaj za nabavku traktora ili opreme, mašine i mehanizacije iznosi od 60 odsto do 70 odsto vrednosti investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac zahteva mlađi ili stariji od 40 godina, da li je žena i da li je investicija u području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Referentne cene

Valja znati da, naročito kod nabavke traktora, Uprava za agrarna plaćanja često ne prihvati traženi iznos sredstava. Barem tako je pokazalo iskustvo iz prethodnih konkursa.

Naime, pravilnkom je utvrđen način određivanja referentnih cena spram kojih se definiše podsticaj, to jest iznos povraćaja. Ako je referentna cena niža od one iz zahteva za podsticaj, uvek se odobrava referentna. Ako je referentna cena viša od tražene, od naznačene u zahtevu za odobrenje projekta, odborava se niža, ta koja je tražena.

Za mašine, mehanizaciju i opremu, stavke investicije se određuju s obzirom na pojedine vrste mašine, mehanizacije i opreme koje su uporedive po tehničkim specifikacijama, i to primarno s obzirom na sledeće kriterijume:

 • izlaznu snagu motora mašine;
 • potrebnu snagu koju priključna mehanizacija zahteva za normalan rad izraženu u kilovatima (kW);
 • potrošnju energije;
 • radni kapacitet mehanizacije izražen u odgovarajućoj jedinici mere (tona, kilogram, kubni metar, metar, litar i sl);
 • broju redova;
 • da li je priključna mašina nošena ili vučena.

Za određivanje stavke investicije mogu se uzeti u obzir i parametri koji značajno utiču na formiranje referentne cene, kao što su različiti paketi opreme, kao i drugi dodaci koji utiču na funkcionalnost, odnosno cenu mehanizacije, odnosno opreme.

Agencija Smart IPARD savetuje

 • Poštujte IPARD proceduru
 • Poštujte standarde : Poljoprivredno gazdinstvo u vreme donošenja rešenja o isplati IPARD podsticaja treba da ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, a za investicije u sektorima mesa i mleka i propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja
 • Ne stvarajte veštački stvorene uslove da bi ostvarili pravo na konkurisanje za traktore i bio koju investiciju iz IPARD-a
 • Učlanite se u zadrugu (Zahteva za traktore je puno, očekuje ih se ponovo više nego što ima raspoloživih para za tu investiciju pa se prijave rangiraju po sistemu bodovanja. Između ostalog, članstvo u zemljoradničkoj zadruzi donosi bodove)

Važno je znati da su mnogi projekti, odnosno podnosioci zahteva za nabavku novog traktora na minulom konkursu bili ispod crte na rang listi ne zbog toga što nisu ispunjavali uslove ili što njihove prijave nisu bile valjano napisane, već zbog toga nisu imali dovoljno bodova. Evo šta sve donosi bodove na javnom pozivu za nabavku novog traktora:

Konkurišite za IPARD podsticaje! Povraćaj je izdašan a tako ćete se najbolje pripremiti za buduće, mnogo izdašnije EU fondove za poljoprivredu i ruralni razvoj!

Primer ulaganja

Ulaganje u izgradnju i opremanje novog objekta za držanje muznih krava, nabavku poljoprivredne mehanizacije (traktor) i opreme

Podnosilac za odobravanje projekta se bavi proizvodnjom mleka u postojećem objektu za držanje 40 muznih krava. Pored proizvodnje mleka obrađuje 40 ha zemlje, od kojih je 25 ha u funkciji proizvodnje žitarica. Planira ulaganje u izgradnju i opremanje novog objekta za držanje muznih krava kapaciteta 50 muznih krava, nabavku traktora i opreme za obradu zemljišta.

S obzirom na ukupni kapacitet za držanje 90 muznih krava u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta (sabira se kapacitet postojećeg objekta i novog objekta koji se planira izgraditi i opremiti) u odnosu na maksimalno dozvoljeni kapacitet podnosioca za držanje muznih krava (najviše 300 muznih krava) podnosilac može podneti zahtev za odobravanje projekta na IPARD javni poziv za planirana ulaganja u izgradnju i opremanje novog objekta za držanje muznih krava (50), nabavku traktora snage do 100 KW i opreme za obradu zemljišta.

Za sve te investicije podnosi se jedan zahtev za odobrenje projekta. Za svaku investiciju, odnosno radove skuplje od 10.000 evra, podnosilac zahteva treba da ima tri ponude dobavljača i izvođača radova. Tako će poslati poziv za podnošenje ponuda na adrese najmanje tri dobavljača traktora, kao i tri dobavljača opreme za obradu zemljišta. Isti postupak sprovešće i kada je reč o izgradnji objekta, s tim da u tom slučaju, pre odobrenja projekta mora da poseduje građevinsku dozvolu, što znači da s pripremom takvog projekta mora da krene par meseci pre raspisivanja poziva.

S. G.