banner-image

Prihodi od poreza za životnu sredinu tokom protekle dekade porasli tri puta

Porezi u oblasti životne sredine su jedan od ekonomskih instrumenata za kontrolu zagađenja i upravljanje prirodnim resursima, čiji je cilj da utiču na ponašanje ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača.

Vrednost prihoda od poreza u oblasti životne sredine je 2,9 puta povećana u 2018. u odnosu na 2008. godinu. Prosečan godišnji rast prihoda od poreza u oblasti životne sredine u periodu 2008–2018. godine iznosio je 11,2%, , prenosi Republički zavod za statistiku.

U 2018. godini, prihodi od poreza u oblasti životne sredine iznosili su 211 825,5 mil. dinara, što je za 8,1% više nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetski porezi i porezi iz oblasti saobraćaja, 86,1% odnosno 7,0%, dok su porezi na zagađenje i porezi na korišćenje resursa učestvovali sa 5,5% odnosno sa 1,4%, respektivno.

Sa stanovišta vrsta institucionalnih jedinica koje plaćaju porez, najveći deo poreza u 2018. godini platile su proizvođačke jedinice, 61,3%, dok je učešće domaćinstava, kao potrošača, u ukupnim prihodima iznosilo 38,7%. Ostatak prihoda je evidentiran pod kategorijom „Neraspoređeno“.

Prosečno godišnje učešće prihoda od poreza u vezi sa životnom sredinom u bruto domaćem proizvodu (BDP), u periodu 2008–2018, iznosilo je 3,6%. U 2018. godini, učešće prihoda od poreza u oblasti životne sredine u BDP-u iznosilo je 4,2%, dok je to učešće u ukupnim prihodima od poreza i socijalnih doprinosa iznosilo 11,1%.