banner-image

Ministarstvo propisalo ko i kako može da kontroliše plodnost zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kojim se propisuju uslovi koje treba da ispuni privredno društvo ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za obavljanje ovog posla.

Pravilnik propisuje da ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, odnosno za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, kao i referentna organizacija treba da raspolažu odgovarajućim radnim prostorom sa funkcionalno odvojenim prostorijama i imaju odgovarajuću tehničku opremljenost.

Mora da poseduje sertifikat o akreditaciji laboratorije izdat od strane Akreditacionog tela Srbije ( ATS) u skladu sa zahtevima važećeg standarda SRPS ISO/IEC 17025: Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, za predmet ispitivanja: zemljište.

Organizacija treba da bude registrovana u Agenciji za privredne registre ili u sudskom registru za obavljanje ostalih stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti, istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji, istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, tehničko ispitivanje i analize ili uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada.

Prostor za obavljanje poslova davanja preporuka treba da se sastoji od funkcionalno odvojene prostorije sa radnim stolom i potrebnom računarskom opremom za vođenje elektronske evidencije u knjizi polja, odnosno u centralnoj digitalnoj aplikaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

U ovu aplikaciju ovlašćene organizacije unose podatke o izvršenim uzorkovanjima, rezultatima laboratorijskih analiza, odnosno rezultatima sadržaja ukupnog azota u organskoj materiji. Takođe i o podacima o teksturnoj klasi zemljišta i korišćenoj klasifikaciji za određivanje teksturne klase i datim preporukama.

Organizacija mora da poseduje i deo za čuvanje dokumentacije o izvršenim uzorkovanjima i datim preporukama najmanje pet godina rada na ovom postupku.

Pravilnikom je propisan i nivo obrazovanja koji moraju da imaju zaposleni.

Kompletan Pravilnik može se pronaći ovde.