banner-image

Dudovca uklanjati mehanički pre nego što se proširi

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada kruške na pojedinačnim stablima registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od larvi druge generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Foto:PIS

Dudovac je polifagna štetočina i hrani se sa preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete pričinjava na dudu, orahu, kajsiji, šljivi, trešnji, kruški.

Štete nastaju od gusenica koje se hrane listovima. Mlade gusenice žive zajedno u guseničnim gnezdama i u njima se ishranjuju lisnom površinom. Starije gusenice migriraju iz gnezda, žive samostalno i hrane se celim listom. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada  na prisustvo guseničnih gnezda dudovca.  U zasadima u kojima se uoči prisustvo pojedinačnih gnezda, kao i na manjim površinama i okućnicama preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.

Ukoliko se registruju veće brojnosti guseničnih gnezda (prag štetnosti je 2-5 gusenična gnezda po stablu) preporučuje se spovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Izvor:PIS