banner-image

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za urbanizaam i zaštitu životne sredine raspisao je Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Delovi ribarskih područja „Bačka” i „Srem” ustupaju se na period od deset godina, i to od 01.01.2021. do 31.12.2030. godine.

Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Rok za podnošenje prijava po konkursu teče od narednog dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ zaključno sa 16.11.2020. godine.
Konkursna dokumentacija podnosi se u koverti sa naznakom prijava na konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji AP Vojvodine (naziv ribarskog područja) – ne otvarati.
Prijava na konkurs, prilaže se na propisanom obrascu sa obaveznim prilozima, koji se mogu preuzeti sa sajta pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.