banner-image

Delta Agrar će graditi skladište za kukuruz u Somboru

Kompanija Delta Agrar planira izgradnju skladišta za čuvanje i sušenje žitarica u Somboru. Parcela na kojoj će se graditi je površine 1 ha 48 a 58 m2, a zemljište je u građevinskom području.

Parcela se nalazi se u okviru radnog kompleksa kompanije, na krajnjem jugozapadnom delu grada Sombora, na prostoru bloka 122. Na parceli je izgrađeno šest objekata koji pripadaju radnom kompleksu. Objekat upravne zgrade, površine 135 m2, planiran je za rušenje.

Gradiće se objekat za prijem klipa (39,59 m2), objekat za mašinsko skidanje komušine sa klipa i ručno prebiranje klipa (265,03 m2), skladište klipa kukuruza (2.300,00 m2), objekat za krunjenje klipa kukuruza (124,58 m2), kotlarnica, TNG rezervoar i trafo stanica.

Kolski saobraćajni pristup kompleksu ostvarivaće se sa postojeće saobraćajnice sa jugoistočne strane kompleksa, ulice Centrala naselje – državnog puta IIA reda, broj 107, Sombor – Apatin – Bogojevo. U okviru planiranog dela kompleksa date su interne saobraćajnice, kojima se obezbeđuje kružno kretanje vozila. Planira se 38 parking mesta, a predviđen je i parking za odlaganje bicikla.

Sve slobodne površine koje nisu zauzete objektom, saobraćajnicama i parkinzima, planirane su kao zelene površine. Prostor zelenih površina oplemeniće se raznim vrstama sadnica i cvetnih površina.

Planirani objekat radiće u vremenu od 15. avgusta do 15. oktobra. Dnevni priliv klipa na sušenje biće 150 tona klipa za 24 sata. Kapacitet objekta odnosno linije je 25t klipa/h.

Komušina se preuzima od strane imanja u sastavu Delta Agrar za stočnu hranu. Kao drugi nusproizvod u proizvodnji semenskog kukuruza dobija se oklasak koji će se koristiti za dobijanja toplotne energije.

Objekat za smeštaj i skladištenje klipa kukuruza sastojaće se od 16 komora i svaka je kapaciteta 40 t klipa. Smeštajni kapacitet u objektu za čuvanje i skladištenje je 640 t. Kapacitet krunjenja je 2,9t/h.

Za urbanistički projekat je bio zadužen Urban Planning doo iz Apatina.

Izvor: eKapija