banner-image

Vojvodina za razvoj lovstva daje 19,6 miliona, za ribnjake 20 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je dva nova konkursa – za razvoj lovstva AP Vojvodine u 2021. godini i za podizanje novih ribnjaka rekonstrukciju postojećih, na području Vojvodine. U okviru konkursa za lovstvo biće dodeljeno 19,6 miliona dinara, a za ribarstvo je opredeljeno 20 miliona dinara. Konkurs za lovstvo otvoren je do 12.7.2021. a konkurs za ribarstvo do 15.9.2021.

Podrška Pokrajine za razvoj lovstva podrazumeva sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata i nabavku žive divljači. Kada je o sufinansiranju izgradnje lovno – tehničkih objekata reč do 1.600.000 dinara opredeljeno je za podizanje remiza za divljač (do 200.000 dinara po hektaru) i do 20.000 dinara po čeki, za izgradnju najviše dve visoke natkrivene drvene čeke po lovištu.

Za sufinansiranje nabavke žive divljači biće dato do 14.000.000 dinara, i to za:

-nabavku žive divljači (Phasianus colchicus) za potrebe unošenja u lovišta, do 300.000,00 dinara po lovištu, a u skladu sa prihvaćenim projektom;

Za izgradnja novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene, biće izdvojeno do 5.000.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta sa teritorije AP Vojvodine.

Podizanje do 100 hektara ribnjaka

Pokrajina će sufinansirati podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od hektar i ne većoj od 100 hektara, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70 odsto ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava. Celokupan iznos PDV-a pada na teret korisnika.

  • iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru.
  • iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave za podizanje novih ribnjaka može podneti samo jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave po podnosiocu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka za najviše dva zasebno registrovana ribnjačka objekta – ribnjaka.

Konkurse možete preuzeti ovde:

Konkurs lovstvo

Konkurs ribnjaci

S. K.