banner-image

Omogućeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe: Naknade veće i 30 puta

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe.

Prema ovoj Uredbi državno poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje za:

1) proizvodnju energije korišćenjem obnovljivih izvora energije vetra i sunca izgradnjom, odnosno postavljanjem elektrana na vetar i sunčevu energiju.

2) izvođenje geoloških istražnih radova i/ili eksploataciju mineralnih sirovina (gline, šljunka, peska, kamena, nafte i prirodnog gasa i dr.) i/ili izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme uz dostavljanje neophodnih odobrenja izdatih od strane ministarstva nadležnog za poslove rudarstva i geologije;

3) obavljanje delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata koji su proglašeni za objekte od značaja za Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja (postavljanje privremenih objekata za smeštaj radnika, parking za građevinske mašine i sl.) i delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata energetske i komunalne infrastrukture, telekomunikacija i zaštite od elementarnih nepogoda, a koje se zbog prirodnih i drugih karakteristika ne mogu graditi na drugoj lokaciji.

Državno poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje na period do 30 godina.

Predmet korišćenja može biti neobradivo državno poljoprivredno zemljište (pašnjaci, trstici i močvare), ili obradivo državno poljoprivredno zemljište  šeste, sedme i osme katastarske klase.

Odluku o objavljivanju javnog oglasa za davanje na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Davanje državnog poljoprivrednog zemljišta na korišćenje   sprovodi se u postupku javnog nadmetanja. Posle sprovedenog postupka javnog nadmetanja, odluku o davanju na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta najpovoljnijem ponuđaču donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.

Zemljište koje je predmet ugovora o korišćenju ne može biti predmet raspolaganja davanjem na korišćenje trećim licima.

Početna godišnja visina naknade za davanje na korišćenje zemljišta jednaka je petostrukom iznosu prosečne cene zakupa po hektaru državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, u slučaju proizvodnje energije korišćenjem obnovljivih izvora energije vetra i sunca. Isti iznos plaćaće se u slučaju obavljanje delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata koji su proglašeni za objekte od značaja za Republiku Srbiju

Tridesetostruki iznos prosečne cene zakupa po hektaru plaćaća oni koji ćr ga koristiti za izvođenje geoloških istražnih radova, eksploataciju mineralnih sirovina ili izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu.

Naknada za davanje na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta predstavlja isključivo vrednost koju na ime davanja na korišćenje prihoduje Republika Srbija.

Naknada za korišćenje plaća se unapred, jednom godišnje, s tim što se iznos naknade za prvu godinu plaća pre zaključenja ugovora, dok se naknada za svaku narednu godinu plaća najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Visina naknade može se usklađivati svake treće godine.

Novčana sredstva za vraćanje poljoprivrednog zemljišta u pređašnje stanje u iznosu od 30% troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije, Korisnik deponuje na račun Ministarstva pre zaključenja ugovora o korišćenju, a ostatak troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije u iznosu od 70% Korisnik deponuje na račun Ministarstva najkasnije pet godina pre isteka ugovora o korišćenju.

Ako korisnik ne deponuje na račun Ministarstva ostatak troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije u iznosu od 70%, ugovor se raskida.

Troškove rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije poljoprivrednog zemljišta snosi Korisnik, kojem se deponovana sredstva vraćaju ako svoju obavezu izvrši u roku predviđenom projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije, a u suprotnom deponovana sredstva zadržava Ministarstvo.

Ako Korisnik ne izvrši obavezu rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije državnog poljoprivrednog zemljišta, obavezu preuzima Ministarstvo, a na teret Korisnika.

Sredstva ostvarena od davanja na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi državno poljoprivredno zemljište koje je dato na korišćenje.