banner-image

Izveštaj EU o napretku Srbije: Ubrzati IPARD, jačati veterinu i bezbednost hrane

Evropska komisija je usvojila Paket proširenja za 2021. godinu gde je detaljno ocenila kakav su napredak postigle zemlje Zapadnog Balkana i Turska na putu ka Evropskoj uniji, sa smernicama kako sprovoditi osnovne reforme, kao i one predstojeće. U poglavljima 11 i 12  ocenjena su polja poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Brisel je ponovio prošlogodišnju prelaznu ocenu za srpsku poljoprivedu i ruralni razvoj, prvenstveno zahvaljujući tome što smo krenuli u kreiranje zakonodavnog okvira za uređenje tržišta, te zahvaljujući, doduše sporoj, realizaciji IPARD programa.

-Srbija je pripremljena na određenom nivou u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Učinjen je napredak na adresiranju preporuka iz prethodnog izveštaja, posebno kroz usvajanje okvirnog zakona o uređenju zajedničkog tržišta i zaključivanje prvog poziva za poverene mere IPARD II na temu „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“ u oktobru 2020, navodi se u izveštaju.

Evropska komisija pred Srbiju je u narednom periodu stavila sledeće zadatke:

  • da ubrza obradu primljenih prijava za mere IPARD II programa kako bi se izbegao gubitak sredstava EU;
  • da dostavi u odgovarajućem roku IPARD III program za period 2021-2027;
  • da napreduje u implementaciji akcionog plana za usklađivanje pravnih tekovina EU u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izrada narednih nacionalnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj za period 2021-2024 je u toku, gde komplementarnost sa IPARD III programom treba da bude obezbeđena, a sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za usklađivanje sa pravnom tekovinom EU treba nastaviti, dodaje se u izveštaju.

Zaposliti još 111 izvršilaca za IPARD, uvesti elektronsku obradu zahteva 

Evropska komisija je ocenila da bi Srbija trebalo da ubrza osnivanje integrisanog sistema administracije i kontrole i prelazak sa ručnog na elektronsku obradu zahteva za podsticaje.

-Sistem identifikacije zemljišnih parcela bi trebalo proširiti na celu teritoriju Srbije, bez odlaganja. Srbija mora da obezbedi i razdvajanje plaćanja od proizvodnje i povezivanje plaćanja po hektaru sa standardima unakrsne usklađenosti. Veličinu uzorka i kvalitet podataka na postojećoj mreži podataka o računovodstvu farmi treba dodatno poboljšati kako bi oni bili potpuno reprezentativni – preporučio je Brisel.

O ruralnom razvoju, sa dve novopoverene mere Srbija sada primenjuje četiri mere u okviru IPARD II programa, konstatovano je u izveštaju. Ostalo je još 111 slobodnih mesta od 235 radnih mesta posvećenih IPARD-u u Upravi za agrarna plaćanja (IPARD Agencija). Popunjavanje upražnjenih radnih mesta preduslov je za ubrzanje obrade IPARD aplikacije kako bi se izbegao rizik prestanka preuzimanja obaveza iz fondova EU. Izmena i dopuna Finansijskog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije koji uključuje nove mere 7 (Diversifikacija farmi i razvoj poslovanja) i 9 (Tehnička pomoć), pored već akreditovanih dve investicione mere, stupile su na snagu 17. novembra 2020. Prvi poziv za podnošenje prijava za „Diversifikaciju farmi i meru razvoja poslovanja“ zaključen je u oktobru sa 311 pristiglih prijava, podseća EK.

Potrošnja sredstava EU u okviru IPARD-a trebalo bi da je prioritet kako bi se izbeglo finansijsko smanjenje obaveze. Takođe treba nastaviti rad na završetku i blagovremenom podnošenju IPARD III programa, navodi se u izveštaju.

Što se tiče politike kvaliteta, kontinuirano kašnjenje u usvajanju zakonodavstva o kvalitetu šeme za poljoprivredne proizvode i hranu moraju se adresirati tako da se sektor može razviti.

U oblasti organske poljoprivrede, površina pod organskom proizvodnjom nastavlja da raste iz godine u godinu godine, pri čemu je proizvodnja voća imala najznačajniji rast.

Umereno pripremljeni u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike

Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika EU za proizvodnju hrane osiguravaju visok nivo bezbednosti hrane. Zdravlje i dobrobit životinja i bezbednost hrane za životinjsko poreklo nalaze se zajedno sa kvalitetom semena, materijalom za zaštitu bilja, zaštitom od štetnih organizama i ishranom životinja.

Srbija je umereno pripremljena u ovoj oblasti oblasti, ocenjuje Brisel. Ostvaren je ograničen napredak u sprovođenju prethodnih preporuka izveštaja, posebno kroz pripremne radove za razvoj strategije za usklađivanje sa pravnom tekovinom EU i zapošljavanje osoblja.

U narednoj godini Srbija bi trebalo da:

  • usvoji sveobuhvatnu strategiju i akcioni plan za usklađivanje, implementaciju i sprovođenje pravnih tekovina EU o bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici;
  • pojača napore na održivom upravljanju pesticidima;
  • poboljša primenu pristupa zasnovanog na riziku u zvaničnim kontrolama uvoza.

-U oblasti opšte bezbednosti hrane, Srbija je napredovala u pripremi, ali još uvek mora da usvoji strategiju i akcioni plan za usklađivanje sa pravnom tekovinom EU. Dok su za hranu za životinje usvojeni pravilnici o programima praćenja i biljnog porekla, kao i stočne hrane, važno je da Srbija razmatra i elektronsku razmenu podataka i dokumentaciju gde je to moguće, posebno u svetlu trenutne epidemiološke situacije. Srbija još nije izvršila reviziju inspekcijskog osoblja. Integrisani višegodišnji planovi kontrole tek treba da se pripreme, navodi se u izveštaju.

O veterinarskoj politici, godišnji programi koji se sastoje od mera zaštite zdravlja životinja su na snazi od ove godine. Obavezna vakcinacija domaćih svinja protiv klasične svinjske kuga je prekinuta u decembru 2019, a od tada nisu zabeleženi novi slučajevi.

Afrička svinjska kuga se nastavila širiti, a u nekim opštinama otkriveni su novi slučajevi, što je iziskivalo kontinuirane aktivnosti nadležnih organa koji troše resurse. Preuzimajući potpuno vlasništvo nad kampanjama vakcinacije, Srbija bi trebalo da pređe na korišćenje svojih sredstava za buduće kampanje (posle 2023) u skladu sa obavezama usklađivanja sa relevantnim pravnim tekovinama EU. Jačanje Uprave za veterinu treba nastaviti, uključujući zapošljavanje dodatnog osoblja. Potrebno je uskladiti nacionalno zakonodavstvo o dobrobiti životinja sa pravnom tekovinom EU.

Što se tiče plasiranja na tržište hrane, stočnu hranu i nusproizvode životinjskog porekla, Srbija sprovodi uredbu o kategorizaciji prehrambenih objekata, ali završetak procesa je još uvek na čekanju, naglašava Evropska komisija.

U oblasti pravila bezbednosti hrane i posebnih pravila za hranu za životinje, dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku ostaje pet puta veći od dozvoljene pravne tekovine EU. Pošto je situacija opstala godinama, potrebne su usredsređene mere kako bi se smanjilo prisustvo aflatoksina u skladu sa pravnom tekovinom EU. U oblasti fitosanitarne politike, primljeno je 18 novih inspektora. Godišnji programi mera zdravstvene zaštite bilja su usvojeni. Lista odobrenih aktivnih supstanci pesticida ostaje usklađena sa Pravnom tekovinom EU. Da bi se ublažio uticaj na javno zdravlje i životnu sredinu, Srbija mora da preduzme korake pojačanja napora na održivom upravljanju pesticidima daljim usklađivanjem sa EU i poboljša primenu važećeg zakonodavstva.

Nije bilo napretka u usvajanju okvirnog zakonodavstva o genetski modifikovanim organizmima koje treba uskladiti sa pravnom tekovinom EU. Ovo je ključno za napredak u pregovorima o članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i za otvaranje ovog poglavlja.

Dijana Dacin 

 

 

 

 

 

 

Članak je nastao u sklopu projekta Local Media and Young Journalists Fight against COVID-19 Disinformation“, koji su podržali The Balkan Trust for Democracy: A Project of the German Marshall Fund i USAID, a sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine