banner-image

Vaši i cikade u strnim žitima, zaštita se ne preporučuje

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13). Usevi pšenice posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fenofazi 2 lista razvijena (BBCH 12).

U ovom regionu setva pšenice još uvek je u toku.

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na više lokaliteta, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

–        krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) – na 1-3 % biljaka

–        cikada (Cicadelidae) – na 3-4 % biljaka

Ovi štetni organizmi svojom ishranom nanose kako direktne štete sisanjem biljnih sokova, tako i indirektne štete koje su mnogo značajnije, a ogledaju se u sposobnosti prenošenja fitopatogenih virusa. Do najvećih šteta za usev dolazi ako se transmisija virusa dešava u početnim fazama porasta biljaka.

Prag štetnosti u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10 % biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši ili cikada.

Pored prisustva štetočina, u usevima ječma registrovano je i prisustvo simptoma sledećih patogena, na veoma niskom procentu biljaka:

–        mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres)

–        sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Za sada se hemijske mere zaštite u usevima strnih žita ne preporučuju ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju praćenja prisustva štetnih organizama.

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja kao i prisustva štetočina u usevima ozimih strnih žita.

Izvor:PIS