banner-image
banner-image

Nedimović: Eksproprijacija potrebna zbog javnog interesa

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je danas da se izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji dodatno definišu predmeti i korisnici eksproprijacije, skraćuju rokovi za postupanje, rešava pitanje nelegalnih objekata u eksproprijaciji i definiše pitanje administrativnog prenosa.

„Izmenama se odredjuje da predmet e mogu biti svi oblici svojine pa i nepokretnosti u javnoj svojiništo do sada nije bio slučaj. Naime dosadašnja upravna sudska praksa stala je na stanovište da nepokretnosti u javnoj svojini moraju biti predmet eksproprijacije a ne administrativnog prenosa kako je do sada bilo“, pročitao je Nedimović poslanicima u Skupštini.

On je dodao da se dodatno definiše pojam korisnika aproprijacije ko i lice koje može steći pravo svojine, a skraćuju se rokovi za postupanje organa i za izjavljivanje žalbe.

„Osim toga pokazalo se kao opravdano da se javni interes utvrdi u interesu rekonstrukcije i adaptacije već postojećeg objekta a ne samo za slučaj izgradnje od značaja za Republiku Srbiju“, rekao je ministar i dodao da je bilo mnogo koridora gde nije bila moguća eksproprijacija jer se radilo o rekonstrukciji.

Dodao je da je bilo objekata koji su se našli na putu, bili nekad društvena svojina, prešli u privatnu svojinu i nije bilo lako doći do tih parcela za koje je država procenila da su joj potrebni.

Inače u predlogu zakona još piše da su svi postupci hitni, a u obrazloženju da se ovaj zakon menja zbog „potrebe da se na brz i efikasan način okonča postupak eksproprijacije prevashodno zbog hitnosti postupka, koji se sprovodi u javnom interesu.

„Vlada može utvrditi javni interes i u slučaju kad je eksproprijacija nepokretnosti neophodna za eksploataciju mineralnih sirovina, za obezbedjenje zaštite životne sredine i zaštite od elementarnih nepogoda, uključujući i izgradnju objekata i izvodjenje radova za ove potrebe, kao i za pribavljanje neizgradjenog zemljišta potrebnog radi raseljavanja naselja ili dela naselja“, piše u obrazloženju.