banner-image

Kako podneti zahtev za ograničen izvoz poljoprivrednih proizvoda

Na osnovu Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo privremeno je ograničen izvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo sa ciljem sprečavanja kritične nestašice.

Ograničenja se odnose na izvoz sledećih proizvoda u navedenim količinama:

 1. Zahtev za izvoz se podnosi u slobodnoj formi (telo e-pošte ili prilog na memorandumu) na adresu e-pošte: izvoz@minpolj.gov.rs.
 • Ukoliko se zahtev podnosi u telu e-pošte neophodno je u prilogu dostaviti i Ovlašćenje kojim se podnosilac zahteva ovlašćuje da u ime i za račun privrednog subjekta podnese zahtev za odobrenje izvoza,
 • Ukoliko se zahtev podnosi kao prilog e-pošte isti mora biti na memorandumu privrednog subjekta, potpisan od strane ovlašćenog lica, u kom slučaju nije neophodno ovlašćenje.
 1. Zahtev se podnosi u periodu od:
 • od 22.04. do 28.04.2022. za maj mesec,
 • od 20.05. do 25.05.2022. za jun mesec i
 • u periodu od 20. do 25. tekućeg meseca za svaki naredni mesec
 • Svi zahtevi podneti pre ili nakon propisanog roka neće biti predmet razmatranja Komisije.
 1. Zahtev se podnosi za količinu koja je planirana za izvoz u narednom mesecu i koja ne može biti veća od 20% od ukupne mesečne količine određene za grupu proizvoda (osim za ulje za koje ne postoji kvantitativni maksimum):

 

Grupa proizvoda Ukupna odobrena mesečna količina po grupi proizvoda Maksimalna mesečna količina po jednom subjektu

(20%)

Pšenica 220.000 tona 44.000 tona
Kukuruz 150.000 tona 30.000 tona
Brašno 23.000 tona 4.600 tona
Nerafinisano ulje 0 0
Rafinisano ulje ambalažirano 8.000.000 l / l

 

 1. Uz zahtev se prilažu skenirani Ugovori koji se odnose na robu za koju se traži odobrenje izvoza a koji sadrži sledeće podatke:
 • datum sklapanja ugovora,
 • broj ugovora,
 • ugovorne strane, (sa poslovnim podacima; ime, sedište, PIB, Matični broj, ovlašćeno lice)
 • vrsta i količina robe za koju je sklopljen ugovor
 • potpisi obe ugovorne strane
 • zemlja izvoza
 • email adresa
 1. O zahtevima za odobrenje izvoza privrednih subjekata odlučivaće ministarstvo na predlog Komisije.
 2. Ministarstvo finansija – Uprava carina pratiće realizaciju svakog pojedinačnog odobrenja i dostavljati Komisiji.
 3. Tačkom 4. ove odluke propisano je da privredni subjekat mora realizovati najmanje 80% dozvoljene količine robe u toku meseca, jer ukoliko ne realizuje traženu količinu ili prekorači dozvoljenu količinu, njegov zahtev za idući mesec neće biti razmatran
 4. Ukoliko ukupna količina po grupi proizvoda iskazana u zahtevima premašuje ograničenje, Komisija će linearno umanjiti zahtevane količine po izvozniku.
 5. Republička administrativna taksa
R.br. Finansijski izdatak
1 Taksa za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe Iznos izdatka 13.220,00 RSD
Svrha uplate Za dozvolu za izvoz robe
Naziv i adresa primaoca Budžet Republike Srbije
Broj računa 840-742221843-57
Model i poziv na broj 97 Šifra opštine
Napomena /