banner-image

Plodored bitan za uspeh proizvodnje, treba ga planirati na vreme

U periodu kada većina ratarskih useva napušta parcele, pravi se plan strukture setve za narednu godinu.Važno je sada odlučiti koje će površine zauzeti ozime strnine, na kojim predusevima.

Situacija je drugačija i većina proizvođača setvenu strukturu određuje na osnovu trenutne cene nekog poljoprivrednog proizvoda, a što je samo jedan od faktora koji bi trebalo da utiču na to koja će kultura biti zasejana.

Najviše je zastupljen tropoljni sistem, a u strukturi setve većina poljoprivrednih proizvođača smenjuje dva useva kukuruz i pšenicu.

Pravilan plodored ima značajnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji. Prilikom sastavljanja plodoreda, treba voditi računa o pravilnom odnosu između grupa useva, kako bi se svim gajenim usevima omogućio odgovarajući sled odnosno povoljan predusev.

Da bi se to ostvarilo potreban je sledeći odnos grupa useva: 1/3 žita, 1/3 povrtarskih kultura i 1/3 krmnih biljaka. U intenzivnoj proizvodnji na plodored se gleda nešto slobodnije ali ipak se mora voditi računa o plodosmeni, odnosno predusevu.

Postoji nekoliko razloga koji bi trebalo da opredele poljoprivredne proizvođače da na svojim parcelama uvedu pravilan plodored. Oni se mogu podeliti u tri grupe: biološki, agrotehnički i organizaciono ekonomski razlozi.

Biološki razlozi su osnovni razlozi za uvođenje pravilnog plodoreda i tu imamo sledeće grupe: tolerantnost useva prema ponovljenoj setvi i širenje bolesti, štetočina i korova. Glavni agrotehnički razlozi su održavanje nivoa humusa i strukture zemljišta, pravilno trošenje vode, različito ukorenjavanje useva, bolje iskorištavanje hraniva i različita obrada zemljišta.

Organizaciono-tehnički razlozi su najviše vezani za pravilnu iskorištenost poljoprivredne mehanizacije. Posledica toga je sezonsko ili povremeno nagomilavanje agrotehničkih zahvata u jednom kratkom vremenu.

Pored nižeg prinosa zbog nepoštovanja plodoreda dovodi do povećanih troškova proizvodnje, a plodored je jedina agrotehnička mera koja ne zahteva materijalna ulaganja već samo poštovanje određenih principa pri određivanju redosleda gajenja useva.