banner-image

Robne rezerve prikupljaju ponude za obnovu zaliha pasulja i pirinča

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu belog i šarenog pasulja kao i belog glaziranog pirinča za odgovarajuću količinu pasulja i pririnča iz poslednjeg mogućeg roda, radi obnavljanja postojećih zaliha. Količina belog pasulja je 68.000 kilograma, šarenog pasulja 192.300 kilograma, a pirinča 434.150 kilograma.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 22. septembra 2023. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU PASULJA I PIRINČA RADI OBNAVLjANjA – NE OTVARATI“, na adresu REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, ul. Dečanska br. 8a.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Republičkoj direkciji za robne rezerve, Beograd, ul. Dečanska br.8A, Odeljenje za poljoprivredne i prehrambene proizvode, i email [email protected]