banner-image

Uljana repica u kritičnom periodu rasta: Potrebna zaštita od štetočina

Usled odsustva padavina u prethodnom periodu, setva uljane repice u ranijim rokovima je obavljena na malom broju površina i takvi usevi su u fazi 4-5 razvijenih listova. Na većini parcela setva je otpočela pred padavine realizovane 23-25.09. i ovi usevi se većinom nalaze u fazi klijanja i nicanja, pa do faze kotiledona ili dva razvijena lista.

Foto> PIS

U proizvodnji uljane repice nailazi kritičan period u zaštiti od štetočina: repičine lisne ose, buvača, lisnih vaši, glodara.

Vizuelnim pregledima useva uljane repice iz svih rokova setve registruje se prisustvo odraslih jedinki, jaja i pagusenica repičine lisne ose, koje u početnim fazama razvoja biljaka ishranom mogu pričiniti veoma značajne štete, a usled jačeg napada može doći i do golobrsta. Takođe, na pojedinim parcelama registruje se i prisustvo odraslih jedinki buvača koje rupičasto izgrizaju kotiledone i mlado lišće, kao i prisustvo vaši koje imaju veoma značajnu ulogu u prenošenju fitopatogenih virusa.

Značaj svih navedenih štetočina se povećava u uslovima suvog i toplog vremena kakvo trenutno vlada u proizvodnji, a u najavi je i za naredni period.

Hemijske mere suzbijanja navedenih štetnih insekata treba izvoditi po postizanju pragova štetnosti:

–       Repičina lisna osa – jedna mlada pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci

–       Lisne vaši – 20% infestiranih biljaka lisnim vašima u fazi uljane repice od kotiledona do 6. razvijenog lista

–       Buvači – 5-10% uništene lisne površine.

Proizvođačima uljane repice se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice i po potvrdi prisustva štetnih insekata i postizanju navedenih pragova štetnosti, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Preporučuju se Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, aktivne materijedeltametrin u dozi 0,2-0,3 l/ha ili Grom, aktivne materije lambda-cihalotrin u dozi 0,2-0,25 l/ha.

Takođe, u poniklim usevima, kao i u tek posejanim, registruju se rupe od poljskih glodara (poljski miš i poljska voluharica). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da primene registrovane rodenticide po utvrđivanju brojnosti iz II kategorije (10-500 rupa po hektaru od poljske voluharice i 10-50 rupa od poljskih miševa), uz poštovanje svih mera zaštite životne sredine, kako u samim usevima uljane repice, tako i na uvratinama parcela.

Skrećemo pažnju na površine pod samoniklom uljanom repicom na kojima se registruje prisustvo poljskih glodara u kategoriji visoke brojnosti: 5.000-20.000 rupa po hektaru od poljske voluharice i 500-2000 rupa po hektaru od poljskih miševa. Ove površine su žarišta sa kojih  glodari migriraju na novoposejane useve, te je neophodno primeniti odgovarajuće agrotehničke mere za uništavanje samoniklih biljaka uljane repice.