banner-image

Robne rezerve oglasile prikupljanje ponuda za razmenu pasulja i pirinča

Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2023. godinu Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu pasulja i pirinča radi obnavljanja.

Predmet oglasa je razmena belog, šarenog pasulja i belog glaziranog pirinča , za odgovarajuću količinu pasulja i pirinča iz poslednjeg mogućeg roda, radi obnavljanja postojećih zaliha.

  1. PASULj ŠARENI

– Količina: 192.300 kg.

– Kvalitet: viđeno odobreno.

– Pakovanje: upakovan u polipropilenske tkane vreće, egalizovane na 25/1 neto mase.

  1. PASULj ostatak posle dorade

– Količina: 40.445 kg.

– Kvalitet: viđeno odobreno.

– Pakovanje: upakovan u džambo vreće

  1. PIRINAČ BELI GLAZIRANI

– Količina: 60.950 kg.

– Kvalitet: viđeno odobreno.

– Pakovanje: upakovan u polipropilenske tkane vreće, egalizovane na 50/1 neto mase.

-Isporuka pasulja i pirinča na paritetu skladište:

– pasulj šareni skladište GT Leskovac (142.300 kg.)

– pasulj šareni skladište GT Beograd (50.000 kg.)

— pasulj – ostatak posle dorade

Doradni centar SR. Mitrovica ( 40.445 kg.)

– pirinač beli glazirani GT Leskovac (60.950 kg.)

-Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje: po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke, vrši se u skladištu Direkcije na osnovu naloga Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitet.

PASULj NOVOG RODA

-Kvalitet : treba da je I klase, beli ili šareni ( kalibraže 5-9 mm)

PIRINAČ NOVOG RODA

-Kvalitet : treba da je oljušteni glazirani beli pirinač

-Pakovanje pasulja i pirinča novog roda: propisno upakovani u polipropilenske vreće koje su egalizovane na 25/1, 50/1 kg neto mase sa propisanom deklaracijom.

-Cena: u din/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

-Isporuka: na paritetu- skladište isporučioca. Isporučena roba mora biti fumigirana uz dostavljanje garancije od minimum 6 meseci.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, čuva robu bez naknade do juna 2024. godine, nakon tog roka ima obavezu da zaključi sa Direkcijom ugovor o skladištenju i obnavljanju isporučenih količina roba.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Sredstva finansijskog obezbeđenja su pet blanko solo menica kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza koje moraju biti evidentirane u Registru menica i ovlašćenja NBS ( čiji su serijski brojevi navedeni u meničnom ovlašćenju-pismu) i potpisane od strane ovlašćenog lica Isporučioca.

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač:

  1. Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa odnosno upisana u odgovarajući registar.
  1. Pravna lica iz prethodnog stava, koja nemaju finansijska dugovanja i koja nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.
  1. Da imaju implementiran i sertifikovan HACCP sistem bezbednosti hrane – za pakovanje, skladištenje i promet prehrambenih zrnastih proizvoda, sistem upravljanja bezbednošću hrane- ISO 22000, kao i standard za bezbednost i zaštitu na radu- ISO 45001.
  1. Da imaju u vlasništvu 1/1, skladišni prostor koji je građevinski i tehnički u funkcionalnom stanju sa ispravnom i funkcionalnom opremom, odnosno da raspolažem sa dovoljnim tehničkim kapacitetom koji je potreban za obavljanje usluga skladištenja, čuvanja, isporuke i prijema predmetnih roba, za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve, Beograd,
  1. Ponuda treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 16.novembra 2023. godine, do 10 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU PASULjA I PIRINČA RADI OBNAVLjANjA – NE OTVARATI“, na adresuREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, ul. Dečanska br.8a.

Otvaranje ponuda će se obaviti 16.11. 2023. godine u 10,30 časova, u sali br.654 na VI spratu.

Sve informacije mogu se dobiti u Republičkoj direkciji za robne rezerve, Beograd, ul. Dečanska br.8A, Odeljenje za poljoprivredne i prehrambene proizvode, i email [email protected]