banner-image

Uredba o ograničenju cena: Bašno tip 400 u trgovinama 54,99 dinara

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica.

Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena ovog brašna ne sme prelaziti 45,00 dinara po kilogramu.

Trgovci na malo obavezni su i da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500 imaju ovo brašno u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 49,99 dinara po kilogramu. Maksimalna proizvođačka cena ovog brašna ne sme prelaziti 40,90 dinara po kilogramu.

Po ovim cenama proizvođači moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50% isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.

Maksimalna količina brašna iz ove uredbe koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je pet kilograma brašna tip T-400 glatko i pet kilograma brašna tip T-500.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama ove uredbe.

Uz kaznu može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Odgovorno lice u pravnom licu može se kazniti novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može mu se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Kazne za preduzetnike su od 10.000 do 500.000 dinara uz moguću zaštitnu meru zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Ova uredba stupa na snagu 1. marta 2024. godine i važi do 31. maja 2024. godine.