banner-image

Usvojen zakon o robnim berzama

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o robnim berzama koji donosi osnove za razvoj robno-berzanskog tržišta. Ključna novina je garantovanje svih berzanskih transakcija koje će biti zaključene posredstvom robne berze. Pored spot tržišta biće omogućena terminska trgovina putem zaključivanja forward ugovora.

Nepostojanje zakonske regulative onemogućavalo je razvoj robne berze i robno berzanskog tržišta, što je sada, nakon nekoliko neuspelih pokušaja donošenja zakona otklonjeno. Sada se otvara put razvoja robne berze i robno-berzanskog tržišta. Ovaj zakon će omogućiti kvalitetan poslovni ambijent za sve učesnike na robno-berzanskom tržištu.

Ključna novina je garantovanje svih berzanskih transakcija koje će biti zaključene posredstvom robne berze. Ovaj sistem funkcionisaće na principu zbirnih namenskih računa i garantnih depozita. Pored spot tržišta biće omogućena terminska trgovina putem zaključivanja forward ugovora.

Ovo će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima, mlinarima i prerađivačima da se štite od cenovnog rizika, da dobiju bolju cenu za svoju robu, odnosno da planiraju nabavku. Na taj način moći će da planiraju svoje poslovanje, a kupci će dobiti robu u skladu sa ugovorenim kvalitetom i rokom isporuke. Berza će raspolagati zbirnim namenskim računima gde će imati kontrolu tokova novca i robe.

Arbitraža je također jedan od segmenata koja će biti uvedena u slučaju rešavanja sporova između robno-berzanskih učesnika.

Jedna u nizu bitnih novina je i uvođenje regulatora na robno-berzansko tržište. Komisija za hartije od vrednosti organizovaće sektor za nadzor robnog tržišta. To uključuje kontrolu robnih berzi, odnosno da li ispunjavaju uslove u skladu sa zakonskom regulativom, ko i na koji način objavljuje cene, vrši posredovanje u trgovanju, da li postoje  manipulacije cenama. Za sve nedozvoljene radnje su propisane kaznene odredbe. Na ovaj način se prvi put na robno tržište uvodi red u načinu objavljivana cena i podataka u vezi sa robom koja je u prometu na tržištu.

Pozitivan efekat Zakona treba da osete svi učesnici na agrarnom tržištu, od proizvođača, preko zadruga, skladištara, pa do trgovaca i izvoznika. Zakon će otvoriti mogućnost da berza u listing uvrsti druge robe. Također biće omogućeno da se trguje i raspoloživim brodskim prostorom.

Za dalje je predviđen rad na donošenju podzakonskih akata i edukacija tržišnih učesnika. Rok za usklađivanje sa zakonom je 9 meseci, kada će se videti prvi pozitivni efekti zakona.